FRP

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) jest prywatną fundacją typu non-profit. FRP oferuje szkolenia, świadczy usługi konsultingowe i udziela informacji przedsiębiorstwom i osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotychczas, FRP przeszkoliła ponad 40 000 osób (m.in. młodych absolwentów i potencjalnych przedsiębiorców/startupy). Fundacja ma doświadczenie w przygotowywaniu programów szkoleń, wraz z towarzyszącymi im treściami i materiałami. Szkolenia oferowane przez FRP dotyczą przedsiębiorczości i zakładania firm, innowacji i wszystkich aspektów zarządzania. Od początku swojego istnienia, a zwłaszcza po przystąpieniu Polski do UE (2004) FRP prowadzi szkolenia poświęcone funduszom strukturalnym, politykom horyzontalnym, kwestiom prawnym i innym. Usługi doradcze adresowane są do przedsiębiorców, menadżerów, organów władz lokalnych, szkół wyższych i instytutów B&R. FRP posiada certyfikat patronacki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uprawniający do prowadzenia szkoleń dotyczących instrumentów strukturalnych UE.

FRP posiada kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu analizy źródeł wtórnych wykorzystywanych w sprawozdaniach branżowych i wybranych grupach docelowych. Fundacja jest inicjatorem działań prowadzących do budowy gospodarki opartej na wiedzy, wzmacniających przedsiębiorczość, internacjonalizację, współpracę na poziomie europejskim, innowacje biznesowe, zrównoważone i odpowiedzialne działanie, inwestycje w kapitał ludzki, fundusze UE przeznaczone na nowe inicjatywy i inwestycje. Od początku swojego istnienia, FRP jest partnerem i koordynatorem pilotażowych projektów krajowych i międzynarodowych w dziedzinie nowoczesnego zarządzania, umiędzynarodowienia firm i rozwoju eksportu, ochrony praw własności intelektualnej, umiejętności cyfrowych, usług realizowanych na rzecz środowiska, społecznej odpowiedzialności firm, rozwoju innowacji i wielu innych. Od 2008 roku FRP jest ośrodkiem Enterprise Europe Network (EEN) – https://een.ec.europa.eu – ustanowionym przez Komisje Europejską, aby pomóc firmom rozwijać się na poziomie międzynarodowym. Jako ośrodek EEN FRP świadczy usługi konsultingowe i organizuje seminaria/webinaria poświęcone zwiększaniu zdolności innowacyjnych, dostępowi do źródeł finansowania, instrumentom finansowym UE oraz źródłom finansowania przeznaczonym na rozwój firmy, możliwościom finansowania eko-innowacji i zielonej przedsiębiorczości, odpowiedzialnemu inwestowaniu z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa oraz przygotowaniu firmy do inwestowania.

FRP współpracuje z instytucjami szkolnictwa wyższego, które mają swoją siedzibę w Łodzi. Jako członek ich Rad Biznesu i Rad Dydaktycznych opiniuje programy nauczania, uczestniczy w inicjatywach pobudzających przedsiębiorczość studentów takich, jak konkurs EkSoc Startup! (patronat, mentoring, coaching). FRP organizuje szkolenia, warsztaty, seminaria dla młodych przedsiębiorczych osób, przygotowujących się do prowadzenia własnej firmy, uczące poszanowania dla zrównoważoności, informujące o dostępnym wsparciu finansowym na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Konsultanci FRP są coachami i mentorami dla studentów i młodych absolwentów – potencjalnych startupów – w procesie tworzenia biznes planów, znajdowania źródeł finansowania, również funduszy europejskich lub inwestorów.